Friday, June 15, 2012

Kanji Grade I Characters - ON-READINGBOKU  - tree

BUN - letter

CHIKU - bamboo

CHOU - town

CHUU - insult

CHUU - middle

DAI - big

DAN - man

DEN - rice field

DO - soil

EN - yen, circle

GAKU - to study

GETSU - month

GO - five

GYOKU - ball, gem

HACHI - eight

HAKU - white

HON - basic, book

HYAKU - hundred

ICHI - one

IN - sound

JI - character

JI - ear

JIN  - human being

JO - woman

JOU - up

JUU - ten

KA - down

KA - fire

KA - flower

KEN - dog

KEN - to see

KIN - metal

MEI - name

MOKU - eye, item

NEN - year

NI - two

NICHI - Sun, day, Japan

NYUU - enter

ON - sound

OU - king

RIN - forest

RITSU - to stand

ROKU - six

RYOKU - power

SA - left

SAN- mountain

SAN - three

SEI - blue

SEI - correct

SEI - life

SEKI - evening

SEKI - red

SEKI - thousand

SEN - ahead

SEN - river

SEN - thousand

SHA - car

SHI - child

SHI - four

SHI -thread

SHICHI - seven

SHIN - woods

SHOU

SHOU - small

SHU - hand

SHUTSU - go out

SOKU - foot

SON - village

SOU - early, quick

SOU - grass

SUI - water

TAI - big

TEN - heaven

U - rain

U - right

YUU - right


Visit

Kanji characters grade I and related vocabulary

Learn Japanese online book

No comments:

Post a Comment