Saturday, June 23, 2012

Japanese Kanji Characters, Vocabulary and Sentences - Part 1BOKU  - tree   

taiboku gigantic tree  大木

大木  の  陰  に  避難  し  た。
taiboku no kage ni hinan shi ta . we took shelter under a big tree.

BUN - letter   


bunpou grammar
buntsuu correspondence
bungaku literature  文学
bungakushya  - writer -    文学者
bunka culture   文化
bunko  library, book collection  文庫
eibun   english sentences, english letters  英文
sakubun   composition  作文

文  は  武  に  勝る。
bun ha bu ni masaru . Pen is mightier than the sword (bun has the meaning of sentence also)


英 文学 に 彼女  が  メジャー。
ei bungaku ni kanojo ga mejā .  She majors in English literature
彼女  kanojo she  (Jo - woman)


両国  は  宗教  と  文化  が   違って  いる。
ryoukoku ha shuukyou to bunka ga chigat te iru . The two countries differ in culture. 
両国 ryoukoky both countries
違い  chigai   difference 


「友情」という 題  で  作文  を  書き  なさい
' yuujou ' toiu dai de sakubun o kaki nasai.   Write an essay on "Friendship".
友情  - yuujou - friendship
書き - kaki - write


僕  は  学生    の  頃  日記  を 英文  で つけ て  い た  もの だ。
boku ha gakusei no koro nikki o eibun de tsuke te i ta mono da . 
I used to keep a diary in English during my student days.
学生  student  gakusei
 頃 time  kore
日記 diary  nikkiCHIKU - bamboo  

bakuchiku   - firecracker   爆竹
chikurin bamboo groove  竹林
chikuzai  bamboo material  竹材
shouchikubai  - pine, bamboo and plum -  high, middle and row ranking,  松竹梅

CHOU - town  町  (Also pronounced as cho)


chouchou the mayor of a town  町長
choumei town name  町名
choumin townpeople  町民
shichouson  cities, towns and villages   市町村


CHUU - insect  


konchuu insect
kiseichuu parasite


CHUU - middle  中 


chuushin center
chuunen middle age
chuugakkou junior high school


DAI - big  


daitouryou president
daisotsu university graduate


DAN - man  


dansei male, man
danjo men and women


DEN - rice field  


suiden paddy field
denen rural districts
yuden oil field


DO - soil  


dosha earth and sand
dodai foundation, base
doyoubi Saturday


EN - yen, circle   


enshuu circumference
enman harmonious
senen 1000 yen


GAKU - to study  


daigaku   university, college
nyuugaku   to enter a school
ryuugaku   studying abroad
bungaku   literature


GETSU - month, Moon   月


mangetsu full moon
kongetsu this month
getsuyoubi Monday


GO - five  


gojuu 50
gokai fifth floor
gogatsu May


GYOKU - ball, gem  -  玉

shugyoku jewel, gem

HACHI - eight  

hachijuu 80

HAKU - white  


hakujin Caucasian
hakuchou swan
hakushi blank sheet
kokuhaku confession


HON - basic, book  


kihon basis, foundation
honya bookstore
honsha head office
honmono real thing


HYAKU - hundred   


hyakuen 100 yen
haykuten 100 points, full marks
hyakkaten department store
hyakkajiten encyclopedia


ICHI - one  


ichigatsu January
ichido one time
ippan general, universal


IN - sound  

JI - character   字


moji character, letter
kanji kanji, Chinese character
suuji figure, numeral
myouji surname


JI - ear  

JIN  - human being  


jinsei life
kojin individual
nihonjin Japanese (people)


JO - woman  


joyuu actress
joou queen
shoujo girl


JOU - up  


okujou housetop, roof
joui higher rank
joutatsu progress
jouen stage performance


JUU - ten  


juuji ten o'clock
gojuu 50
juujika cross (religious)


KA - down  

KA - fire  


kasai fire, conflagration
shouka fire fighting
kayoubi Tuesday


KA - flower  


kafun pollen
kokka national flower
zouka artificial flower


KE - Gas, Spirit  

KEN - dog   


banken watchdog
ryouken hunting dog
moudouken guide dog, Seeing eye dog


KEN - to see  


iken opinion
hakken discovery


KI - gas, spirit   


kuuki air
tenki weather
genki energy, health
denki electricity


KIN - metal  


kiniro golden color
genkin cash
kinyoubi Friday


KOU - mouth  

kougo colloquial language

KOU - school  


gakkou school
kousha school building
kousoku school regulations
kousei proof readingKUU - Nine

KUU - sky - 空


kuukan space, room
kuukou airport


KYUU - Nine


kyuujuu 90
kyuukai nine times

KYUU - to rest


kyuukei to rest
kyuujitsu holiday, day off
kyuukou temporary closure of schoolMEI - name


meishi business card
meiyo honor
meisaku masterpiece


MOKU - eye, item


chuumoku attention
mokuteki object, purpose
mokuji table of contents


NEN - year


shinnen New Year
shounen boy


NI - two


nijuu 20
nigatsu February
nikai second floor


NICHI - Sun, day, Japan


mainichi every day
nichiyoubi Sunday
nihon Japan


NYUU - enter


shuunyuu income
nyuugaku entrance into a school
yunyuu import


ON - sound


hatsuon pronunciation
ongaku music


OU - king


oukoku kingdom
ouza   throne
joou        queen
teiou   monarch, emperor


RIKI - power

RIN - forest


ringyou forestry
shinrin forest, woodland
genshirin primeval forest


RITSU - to stand


dokuritsu independence
souritsu establishment
rikkouho candidacy


ROKU - six


rokuji  six o'clock
rokugatsu   June
dairokkan   the sixth sense


RYOKU - power


tairyoku physical strength
juuryoku gravity
nouryoku ability, capacity
doryoku effort


SA - left


sasetsu left turn
sayoku left wing


SAN- mountain


sanmyaku mountain range
tozan mountain climbing
fujisan Mt. Fuji


SAN - three


sankaku triangle
sankyaku tripod


SEI - blue


seishun bloom of youth
seinen youth, young man


SEI - correct


seikai right answer
seigi justice


SEI - life


seikatsu life, livelihood
seinengappi date of birth
daigakusei university student


SEKI - evening

SEKI - red


sekijuuji Red Cross
sekidou equator
sekigun Red Army


SEKI - stone

houseki  jewel
kaseki fossil
sekitei rock garden


SEKI - thousand

SEN - ahead


sentou front, top
senpai senior, superior
senshuu last week


SEN - river

kasen rivers

SEN - thousand


senen 1000 yen
nisen 2000


SHA - car   車


densha train
jitensha bicycle


SHI - child   子


youshi foster child
boushi cap, hat


SHI - four   四


shikaku square
shigatsu April
shiki the four seasons


SHI -thread

basshi removal of stitches

SHICHI - seven  七


shichigatsu July
juushichinichi 17 days, 17th of the month


SHIN - woods

shinrin forest

SHOU - correct


shougo noon
shoumen front


SHOU - small


daishou large and small
shougakkou elementary school


SHU - hand


akushu handshake
shujutsu surgical operation
kashu singer


SHUTSU - go out


shuppatsu departure
yushutsu export
shussan birth, delivery


SOKU - foot

manzoku satisfaction

SON - village


gyoson fishing village
sonraku village, hamlet
kanson deserted village


SOU - early, quick


souchou early morning
souki early stage


SOU - grass


sougen grassland, savannah
zassou weed
kaisou seaweed


SUI - water


suidou tap water, water service
suiyoubi Wednesday


TAI - big


tairiku continent
taikin large sum of money


TEN - heaven


tenchi heaven and earth
seiten fine weather
tenshi angel
tensai genius


U - rain


uki rainy season
fuuu wind and rain


U - right

usetsu right turn
uyoku right wing

YUU - right


Visit

Kanji characters grade I and related vocabulary

Learn Japanese online book

refer dictionary - tangorin.com

No comments:

Post a Comment