Thursday, May 31, 2012

Japanese Vocabulary

Use  httpd://japanese.reader.bz/  to get hiragana alphabet and Kanji alphabet
Use English to Japanese dictionary to improve your vocabulary -
http://www.freedict.com/onldict/jap.html


Vocabulary Under Development


       a

anata - you
arimasu
atsui - hot
akeru - to open
ageru - to give

               i


ikimasu
imasu
ichigatsu
Inu
itsu - when

itsu

u

e

      o

Oishi - delicious
okiru - to get up
oriru - to get off
Onegai
Omedetou 
omoshiroi - interesting
owari - end

      ka

kaka
kaku - to write
Karai
Kare
Kajino
Kaimasu
kawaii - cute
kaishain - employee

     ki

kiku - to listen
kiru - to wear

Kimasu

     ku

Kudasai


    ke

keisatsu  - police

ko

Konya
kore - this

sa

samui - cold

     shi

shitai
shinjiru - to believe

      su

suki - like
sugoi - cool

se

so

   ta

taberu - to eat
tabemasu
tanoshi

chi

     tsu

tsukareta  - tired

te
to

   na

Nani  - What - please repeat

     ni

ni
nihongo

nu

     ne

ne
neru - to sleep

     no

no
nomu - to dring
Nomimasu

    ha

hana
hanasu - to speak

    hi

hito - person, man

   hu,fu

fuku - clothes

he

ho

honto - really
hoteru - hotel

    ma

matsu - to wait

       mi

miru - to see
mizu - water

mu

me

mo

ya

yu

yo

ra

ri

    ru

Ruto

     re

Resutoran

ro

    wa

wa
Wain
wakarimasu
watashi  - I

wo

n

     ga

ga

ganbatte - keep going

gi

gu

ge

genki - greeting - how are you? simple meaning is energetic

go

    da

daisuki  - like very much
daijoubu - ok
dare - who

     ji

jikan - time

zu

   de

de

deru - to go out
desu

      do

Doko
Dobutsu

ba

   bi

Biru

bu

be

bo

pa

pi

pu

pe

po

kya

kyu

     kyo

Kyodai - huge, enormous
kyouyu  - teacher

gya

gyu

gyo

nya

nyu

nyo

hya

hyu

hyo

bya

byu

byo

pya

pyu

pyo

mya

myu

myo

rya

ryu

ryo

ja

ju

je

jo

cha
chu

che

cho

sha

shu

she

sho
Anata wa?
Boku wa
Watashi wa
Watashi wa Rao desu.


Doko kara kimashita ka?
Watashi no namae wa Bob desu.
Watashi no namae wa
Watashi no
O namae wa nan desu ka?
Watashi mo genki desu.
Watashi mo

.kara kimashita

Amerika kara kimashita.
Yoroshiku onegaishimasu!
Omiyage desu.
Menyu, onegaishimasu.wa doko desu ka?
Gochiso-sama deshita!
Hai, daijobu desu.
Niku wa daijobu desu ka?
daijobu desu ka?
Sore wa nan desu ka?
Kore wa watashi no ie desu.
Watashi no kuruma
Bob-san no ie
O jamashimasu
Amerika no okashi desu.
Amerika no
So desu.
Kore wa sakana desu ka?
Kore wa mizu desu ka?
Ja mata
O hisashiburi desu!Sumimasen, nanji desu ka?
Osake wa doko desu ka?
Paati wa doko desu ka?
Hontou ni
Daijobu desu
Mushi atsui
Hontou ni sumimasen
Tokyo wa mushi atsui desu.
Natsu wa atsui desu.
Watashi no kazoku
Boku no kazoku
So desu ne.
Kore wa watashi no kazoku no arubamu desu.

Gomen nasai
Bob wa nan sai desu ka?
Nan sai desu ka?
Juu hassai
Onaka ga sukimashita.
Niku ga kirai desu.
Inu ga daisuki desu.
Niku ga suki desu.
Inu ga suki desu.
Watashi wa inu ga suki desu.
Onna no hito
Otoko no hito
Inai inai ba
Choucho desu ne?
Asoko ni, gasorin sutando ga arimasu.
Gasorin sutando ga arimasu.
Gasorin sutando
Bob ga kimasu.
Doraibu suru
Paati ga arimasu.
Neko arerugi ga arimasu.
Jikan ga arimasu.
ga arimasu


So desu
So desu ka?
Bob wa banana o tabemasu ka?
Itoto ga imasu.
Imoto ga imasu.
Kyodai ga imasu ka?
Dobutsu ga daisuki.
Dobutsu ga suki.
Bob-san no hana
Onegai desu
Kare wa nihongo ga wakarimasu.
Inu desu ne?

Bob wa biru o nomimasu ka

Bob wa nani o nomimasu kaWatashi wa orange juice o nomimasu


Orange juice o nomimasu
Are wa nan desu ka
Ii desu ne

Watashi wa Nihon ni ikimasu.
Watashi wa resutoran ni ikimasu.
Bob wa America ni ikimasu

Omedetou gozaimasu!


Itsu ikimasu ka?
Itsu tabemasu ka

Doko ni ikimasu ka

Interesting sites for Japanese vocabulary


100 important Japanese words
http://www.tofugu.com/2010/10/01/the-100-most-important-japanese-words/

http://genkienglish.net/genkijapan/japanese.htm
Series of words and their meaning and pronunciation


http://www.squidoo.com/learn-japanese-hiragana
Contains shiritori - Japanese word building game

Monday, May 28, 2012

Spanish - Parts of Speech - Chapter Collection

Spanish - Parts of Speech - Chapter Collection

Spanish - Parts of Speech - Chapter Collection

Authors

Collected Knols

Learn Spanish - Videos

Learn Spanish - Videos

Learn Spanish - Videos

Authors

 
 
 
__________________
 
 
 
Perdone Senor
Hola
 
Buenos dias:  Good morning
Beunas noches
 
_________________
 
 
 
 
 
__________________
 
 
 
huevo: egg
 
el, la, los, las : Definite articles, the
 
Quiero : I want
No quiero : I do not want
--------------------------------
 
 
 
__________________

Collected Knols

  Comments

  Short urls

  http://knol.google.com/k/narayana-rao-k-v-s-s/-/2utb2lsm2k7a/3871

  Narayana Rao - 24 Jan 2011

  Learn Spanish - Online Knol Book

  Learn Spanish - Knol Book

  Learn Spanish - Knol Book

  Authors

  ________
  _________ 

  Collected Knols

  Comments

  Short urls

  http://knol.google.com/k/-/-/2utb2lsm2k7a/3686
  Narayana Rao - 28 Jan 2011

  Knol Notes - Learning Japanese

  Knol Notes - Learning Japanese

  Knol Notes - Learning Japanese

  Authors


  Some Regularly Used Japanese Words and  Expressions

  Ano :  Equal to Hi, Hello used to attract the attention

  Ano, Sumimasen: Hi, Excuse me,

  Watashi -Wa Narayana Rao - Desu: I'm Narayana Rao

  Arigato: Thank you

  Domo - Arigato - Gozaimasu: Very polite way of saying thank you.

  Dozo - Yoroshiku: Nice to meet you. One says it after telling his name.

  Sugoi: To express Happy surprise

  Dochira - Desu-Ka: Where is it?

  O-Sumai- Wa   Dochira DesuKa: Polite expression asking somebody's address. Sumai means the place of living.

  -Wo Oshiete-Kuremasen-Ka?  is a polite expression to ask someone for some information. The information required is to added at the start like Renrakusaki- Wo Oshiete-Kuremasen-Ka? Please tell your address
  -------------------------------------------

  Lesson 1 - Introducing Yourself   Japanese Lesson 1  


  -------------------------------------------

  To learn Japanese learn Hiragana first says, Namiko Abe
  http://japanese.about.com/b/2010/07/13/learning-hiragana-2.htm

  Hiragana for kids
  Namiko Abe's Hiragana Lessons - First lesson

  ------------------------------------------

  Grade 1 Kanji

  Good site to pick up some Kanji Script of Japanese

  http://www.kanjisymbol.net/

  Japanese is written in a combination of Kanji, Katakana and Hiragana.


  _________________________

  Knols

  Learning Japanese (how to get started)
  Learn Hiragana and Japanese pronounciation

  ___________________________________________________________________________________________

  To help you in learning Japanese

  http://www.hiraganatimes.com/

  ___________________________________________________________________________________________
  Online Language Learning Sites with Social Networking

  www.livemocha.com

  ___________________________________________________________________________________________

  Taekim's Guide to Learning Japanese

  http://www.guidetojapanese.org/learn/complete

  http://www.guidetojapanese.org/learn/complete/conjunctions
  ___________________________________________________________________________________________

  Comments

  Short urls

  http://knol.google.com/k/-/-/2utb2lsm2k7a/2559

  Narayana Rao - 27 Apr 2011

  My trip to Japan

  I went to Japan in the last week of July 2010.

  I tried to pick up some language before going there. Not much was picked up by me. I could not listen even one sentence in Japanese language because I could not make sense of the words. My effort now continues. I now have a person who knows Japanese. May be I can contact him sometime and make more sense.

  Narayana Rao - 29 Jul 2010

  Sunday, May 27, 2012

  Japanese Type Writer Alphabet

  Japanese Type Writer Alphabet

  Japanese Type Writer Alphabet

  Authors

  http://www.omniglot.com/writing/japanese_hiragana.htm
  Basic syllables

  Download Hiragana Children's Books
  http://nihongo-dekimasu.blogspot.in/2008/11/japanese-childrenbooks-practice-reading.html

  ________________

  ________________


  ぼ bo

  ど     do

  ふぉ  fo

  ご    go

  ほ     ho

  じょ  jo

  こ  ko

  ぉ  lo

  も  mo

  の  no

  ぽ  po

  ろ  ro

  そ so

  と  to

  ヴぉ  vo

  ぞ  zo

  場  ba

  だ         da

  ふぁ      fa

  が       ga

  は    ha は

  じゃ  ja

  ぁ   ka

  ま  la 

  な  ma

  ぱ  na 

  ら  pa

  さ  ra 


  た  sa

  ヴぁ  ta

  ざ   va ヴぁ


  bi onwards

  bi   ぶい

  di ぢ

  fi  ふぃ

  gi  儀

  hi  費

  ji  じ

  ki  き

  li ぃ

  mi み

  ni に

  pi ぴ

  ri  李

  si し

  ti ち

  vi ヴぃ

  zi 時

  shi sっ費  bu onwards

  bu  部


  du づ

  fu ふ

  gu ぐ

  hu ふ

  ju じゅ

  ku く

  lu ぅ

  mu む

  nu ぬ

  pu ぷ

  ru る

  su す

  tu つ

  vu ヴ」

  zu ず

  shu 主

  be onwards

  be  べ

  de で

  fe ふぇ

  ge げ

  he へ

  je じぇ

  ke け

  le ぇ

  me め

  ne ね

  pe ぺ

  re れ

  se せ

  te て

  ve ヴぇ

  ze ぜ

  she しぇ」  Japan  じゃぱん

  Tokyo とうきょう

  Hiyoshi ひよし

  Yokohama よこほま

  keio けいおう

  Narita なりた
  Comments

  Knol Prepared in Tokyo

  Knol prepared when I was in Tokyo on the type writer there.
  Narayana Rao - 22 Apr 2011